Contact us

Bộ sưu tập yêu thích

Bộ sưu tập yêu thích

Đối với mọi sản phẩm bạn thích trên hongtech store, bạn có thể sử dụng chức năng "Thêm vào Bộ sưu tập yêu thích" để lưu nó vào tài khoản của chính bạn để kiểm tra sau này.

Để truy cập tài khoản của bạn, vui lòng đăng nhập trước và sau đó chọn nút Bộ sưu tập yêu thích để xem những sản phẩm nào đã được thêm vào Bộ sưu tập yêu thích của bạn.