Thay đổi thông tin tài khoản,Thành viên

Thay đổi thông tin tài khoản

Sau khi đăng nhập, bạn có thể thấy Tài khoản của tôi trên đầu trang hongtechstore. Bạn có thể thay đổi "hồ sơ của tôi" để thay đổi địa chỉ email của bạn. Mật khẩu và thông tin giao hàng có thể được thay đổi trong danh sách Thay đổi mật khẩu và thông tin liên hệ.